RRC Car Wash Plastics Conditioner / Odżywka do plastiku / - 4 Progress

Przejdź do treści

Menu główne:

RRC Car Wash Plastics Conditioner / Odżywka do plastiku /

RRC Car Wash Plastics Conditioner 1L/ PC / Odżywka do plastiku / Czernidło/ pc
to innowacyjny preparat do wykończeń specjalnych. Przeznaczony do użytku profesjonalnego. Zaprojektowany specjalnie do permanentnego odżywienia twardych plastików zewnętrznych. Zastosowanie tylko i wyłącznie na zewnątrz auta. Zabezpiecza i odświeża wszelkie wypłowiałe plastikowe elementy zewnętrzne. Konserwuje elementy nowe.

Jak używać:
- Stosować na chłodne powierzchnie unikając promieni słonecznych.
- Odpowiednią ilość preparatu nanieść na suchą powierzchnię za pomocą gąbki lub pędzelka.
- Nadmiar dotrzeć ręcznikiem z mikrofibry.
- Pozostawić do pełnego utwardzenia 24h.

Przeznaczenie:
- Zabezpieczenie i odświeżenie zewnętrznych elementów z tworzyw sztucznych.

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

PREPARAT DO WYKOŃCZEŃ SPECJALNYCH.

Uwaga!
- Preparat zostawia trwały efekt.
- Zaleca się nanosić preparat w niewielkich ilościach na uprzednio oczyszczoną i osuszoną powierzchnię.
- Nie zaleca się warstwowania produktu.
- Nie stosować wewnątrz pojazdu.
- Stosować rękawice ochronne /odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zagrożenia: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Środki ostrożności:
Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
Stosować rękawice ochronne /odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu.
Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Dokładnie umyć skórę po użyciu.
Stosować wyłącznie na zewnątrz, lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Unikać uwolnienia do środowiska.
W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
W przypadku pożaru: Użyć mgłę wodną/pianę/suchy środek chemiczny lub dwutlenek węgla do gaszenia. Zebrać wyciek. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pod zamknięciem.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Zawiera: Węglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, związki pierścieniowe, <5% n-heksanu.

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZAWODOWEGO.
Skład: >30% węglowodory alifatyczne.
Max. zawartość LZO 540g/l (20°C)

UWAGA PRODUKT NA BENZYNIE MOŻE WCIĄGAĆ BUTELKĘ nie wpływa to na działanie produktu!
Wszelkie prawa zastrzeżone "4 Progress"
4 PROGRESS
63-440 Radłów
ul. Wiejska 66

tel: 501 473 417
e-mail: 4progress.ek@gmail.com

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego